Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00, 12 389 10 05, 12 389 10 56
Poradnia Pediatryczna: 12 416 29 64
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13
E-mail: kontakt@przychodnia-skala.pl

Informacje dla pracownika i pracodawcy

Strona główna / Informacje dla pracownika i pracodawcy
SPZOZ w Skale

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA !

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, jest informacja w systemie teleinformatycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w ten sposób, pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się (od dnia 24.10.2020 r.)

Treść oświadczenia:

  • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych (imię i nazwisko, numer PESEL)
  • dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych
  • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę/ izolację w warunkach domowych.

INFORMACJA DLA PRACODAWCY !

Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

W przypadkach szczególnych braku potwierdzenia w systemie teleinformatycznym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.


Kto nie podlega obowiązkowi kwarantanny?

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (ozdrowieńcy), jak również wobec współmieszkańców osób poddanych kwarantannie.