Przychodnia Rejonowa w Skale: 12 389 00 00
Ośrodek Zdrowia w Minodze: 12 389 90 07
Ośrodek Zdrowia w Cianowicach: 12 389 10 13

Ochrona Danych Osobowych

Strona główna / Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

SPZOZ w Skale

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, iż:


 • Administratorem Państwa danych osobowychjest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Arkadiuszem Trelą, dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@przychodnia-skala.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • Pozyskane przez nas Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust.1 lit a RODO) wynikających z realizowanych przez nas celów zdrowotnych tj. w zakresie rejestracji, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski;
  • prawnie uzasadnionych interesów naszej placówki (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegających na prowadzeniu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie SPZOZ;
  • w celach indywidualnie określonych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO);
 • Podanie przez Państwo danych, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa jest konieczne celem zrealizowania przez nas usługi. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów z nich wynikających.
 • W przypadku monitoringu wizyjnego podanie danych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne celem wejścia w oznakowany obszar monitorowania naszej placówki (jeśli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Państwa danych nie należy wchodzić w oznaczony obszar monitoringu);
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • Osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  • Osoby upoważnione na wniosek.
 • Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom jak wyżej wymienione oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj.:
  • dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu),
  • dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
  • skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),
  • dokumentacja medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),
  • zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono,
  • skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia.
 • Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta oraz jego danych osobowych którego dokumentacja dotyczyła.

  Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres maksymalnie 21 dni a nagrania telefoniczne przechowywane będą przez okres maksymalnie 12 miesięcy, natomiast dane osobowe pozyskane na postawie zgodny do czasu utraty ich przydatności lub odwołania zgody.
 • W okresie przetwarzania danych przez administratora posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia (art. 9 i 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta);
  • poprawiania, w tym uzupełniania danychpoprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • sprostowania wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;
  • usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów;
  • przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
 • Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, wykazania obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać.
 • Przekazane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.