Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję się, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, e-mail: biuro@przychodnia-skala.pl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@przychodnia-skala.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Pozyskane przez nas Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) wynikających z realizowanych przez nas celów zdrowotnych tj. w zakresie rejestracji, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski;

wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających na prowadzeniu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia ochrony mienia obejmującego w szczególności monitoring na terenie nieruchomości stanowiącym mienie gminy i na terenie wokół nieruchomości w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2019 poz. 506 z późn.zm];

wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających na nagrywaniu rozmów telefonicznych w ramach świadczenia usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w celu umówienia się na wizytę w POZ oraz udzielenia porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej;

zawarcia i wykonania przez nas umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) przez okres trwania umowy / i rozliczeń po jej zakończeniu oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

w celach indywidualnie określonych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);

4. Podanie przez Państwo danych, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa jest konieczne celem zrealizowania przez nas usługi. W przypadku danych pozyskanych na postawie umowy lub zgodny ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów z nich wynikających, a w przypadku umowy do jej zawarcia.
W przypadku monitoringu wizyjnego podanie danych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne celem wejścia w oznakowany obszar monitorowania naszej placówki, natomiast w przypadku rejestracji nagrań jest podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów, jakie mogą pojawić się podczas komunikacji, (jeśli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Państwa danych nie należy wchodzić w oznaczony obszar monitoringu, a w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych należy rozłączyć się);

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  • Osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  • Osoby upoważnione na wniosek.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom jak wyżej wymienione oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj.:

dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu),

dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),

skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),

dokumentacja medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),

zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono,

skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia.

Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta oraz jego danych osobowych, którego dokumentacja dotyczyła.

Nagrania z monitoring wizyjnego oraz nagrania telefoniczne przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy, natomiast dane osobowe pozyskane na postawie zgodny / umowy do czasu utraty ich przydatności zgodnie z indywidualną klauzulą informacyjną lub od momentu odwołania zgody na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

7. W okresie przetwarzania danych przez administratora posiadają Państwo prawo do:

dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

poprawiania, w tym uzupełniania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

sprostowania wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;

usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów;

przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej);

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

8. Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, wykazania obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

9. Przekazane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

10. Administrator danych osobowych Pacjentów zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Aktualności

zobacz więcej aktualności

12.07.2021

Harmonogram pracy Poradni Pediatrycznej 12.07-30.07

Harmonogram pracy Poradni Pediatrycznej 12.07-30.07

czytaj dalej

09.07.2021

Szczepionka Johnson & Johnson dostępna

Szczepionka Johnson & Johnson dostępna Uprzejmie informujemy, iż wznawiamy zapisy na szczepienia szczepionką firmy Johnson & Johnson. Jest to jedyna obecnie dostępna szczepionka jednodawkowa. Zapraszamy do zapisów pod nr tel. 12 / 618 61 00, 12/389 00 00, 12/389 10 05 lub w razie problemów z dodzwonieniem się prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@przychodnia-skala.pl z […]

czytaj dalej

30.06.2021

Szczepienie drugą dawką możliwe w dowolnie wybranym punkcie

Szczepienie drugą dawką możliwe w dowolnie wybranym punkcie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale informuje, iż zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, od 1 lipca br. szczepienie przeciwko Covid-19 drugą dawką będą możliwe w dowolnie wybranym przez Pacjenta punkcie szczepień. Punkty szczepień w Przychodni Rejonowej w Skale i w Ośrodku Zdrowia w Cianowicach dysponują wolnymi […]

czytaj dalej

23.06.2021

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w Gabinecie Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale informuje, iż w Gabinecie Rehabilitacji Medycznej przy ul. Krakowskiej 38 realizowany jest program fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskają siły i wrócą do codziennych aktywności. Każdy […]

czytaj dalej