Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję się, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, e-mail: biuro@przychodnia-skala.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@przychodnia-skala.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 3. Pozyskane przez nas Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) wynikających z realizowanych przez nas celów zdrowotnych tj. w zakresie rejestracji, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski;
  • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających na prowadzeniu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia ochrony mienia obejmującego w szczególności monitoring na terenie nieruchomości stanowiącym mienie gminy i na terenie wokół nieruchomości w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2019 poz. 506 z późn.zm];
  • wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających na nagrywaniu rozmów telefonicznych w ramach świadczenia usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w celu umówienia się na wizytę w POZ oraz udzielenia porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej;
  • zawarcia i wykonania przez nas umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) przez okres trwania umowy / i rozliczeń po jej zakończeniu oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
  • w celach indywidualnie określonych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 4. Podanie przez Państwo danych, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa jest konieczne celem zrealizowania przez nas usługi. W przypadku danych pozyskanych na postawie umowy lub zgodny ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów z nich wynikających, a w przypadku umowy do jej zawarcia.
  W przypadku monitoringu wizyjnego podanie danych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne celem wejścia w oznakowany obszar monitorowania naszej placówki, natomiast w przypadku rejestracji nagrań jest podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów, jakie mogą pojawić się podczas komunikacji, (jeśli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Państwa danych nie należy wchodzić w oznaczony obszar monitoringu, a w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych należy rozłączyć się);
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • Osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  • Osoby upoważnione na wniosek.

  Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom jak wyżej wymienione oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj.:
  • dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu),
  • dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
  • skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),
  • dokumentacja medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),
  • zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono,
  • skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia.

  Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta oraz jego danych osobowych, którego dokumentacja dotyczyła.
  Nagrania z monitoring wizyjnego oraz nagrania telefoniczne przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy, natomiast dane osobowe pozyskane na postawie zgodny / umowy do czasu utraty ich przydatności zgodnie z indywidualną klauzulą informacyjną lub od momentu odwołania zgody na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 7. W okresie przetwarzania danych przez administratora posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.
  • poprawiania, w tym uzupełniania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • sprostowania wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej;
  • usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów;
  • przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
 8. Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, wykazania obowiązku prawnego lub nie stanowią naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 9. Przekazane przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych osobowych Pacjentów zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Aktualności

zobacz więcej aktualności
Zdjęcie przedstawia mężczyznę w trakcie wykonywania badania tomografem komputerowym Profilaktyka udaru mózgu

25.10.2023

Profilaktyka udaru mózgu

Profilaktyka udaru mózgu Udar mózgu charakteryzuje się nagłym wystąpieniem zaburzeń czynności mózgu, które są spowodowane niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego w mózgu. Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 70 tys. udarów. Oznacza to, że co 8 minut ktoś doznaje udaru!

czytaj dalej o Profilaktyka udaru mózgu
kobieta trzyma przy piersi różową wstążeczkę - symbol walki z nowotworem piersi 24.10.2023 r. – badania mammograficzne

24.09.2023

24.10.2023 r. – badania mammograficzne

Szanowni pacjenci, SPZOZ w Skale informuje, że w dniu 24.10.2022r. w Przychodni Rejonowej w Skale odbędą się badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego. Rejestracja pod numerami telefonów podanymi na plakatach.

czytaj dalej o 24.10.2023 r. – badania mammograficzne
zdjęcie przedstawia lekarza siedzącego przy biurku, jedną ręką pisze na komputerze, w drugiej trzyma długopis i wypełnia ankietę Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice

31.07.2023

Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice

Szanowni Pacjenci SPZOZ w Skale, uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 lipca 2023r. kończy pracę w Ośrodku Zdrowia w Cianowicach Pani Doktor Anna Bednarz-Sułowska. Ośrodek Zdrowia w Cianowicach będzie miał nowego lekarza – Panią Doktor Lucynę Trelę-Muchę, która dotychczas pracowała w naszej Przychodni Rejonowej w Skale. Przez 2 miesiące dodatkowym lekarzem będzie także Pani Doktor […]

czytaj dalej o Zmiana harmonogramu pracy lekarzy POZ – Cianowice
żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem w środku Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30

19.07.2023

Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30

Szanowni Państwo, Informujemy, iż ze względu na planowaną przez TAURON przerwę w dostawie prądu, w dniu 20.07.2023 r. w godzinach 05.00 – 07.30 nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego z Przychodnią Rejonową w Skale. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej o Brak możliwości kontaktu telefonicznego w dniu 20.07.2023 w godzinach 05.00 – 07.30